تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

ترجمه فارسی راهنمای تصویری تعمیرات و عیب یابی ماشینهای سنگین ولووشناسه محصول: 762855
موجود

ترجمه فارسی راهنمای تصویری تعمیرات و عیب یابی ماشینهای سنگین ولوو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

ترجمه فارسی راهنمای تصویری تعمیرات و عیب یابی ماشینهای سنگین ولوو

ترجمه فارسی راهنمای تصویری تعمیرات و عیب یابی ماشینهای سنگین ولوو

*برای اولین بار برای تعمیرکاران ماشینهای صنعتی و سنگین* ترجمه فارسی کتاب راهنمای تعمیرات  و عیب یابی ماشینهای سنگین ولوو

شامل دو کتاب در فرمت PDF جلد اول 136صفحه - جلد دوم 146 صفحه

 

کتاب تعمیرات و عیب یابی ماشینها و صنایع سنگین ولوو همراه با ترجمه فارسی دفترچه راهنمای  VOLVOL90E  شامل تشخیص ، عیب یابی و تعمیر ونگهداری محصولات ولوو در سه بخش عیوب مکانیکی ، الکترونیکی و کامپیوتری است که شامل موارد زیر می باشد :

فهرست مطالب جلد اول :
30كليات
300اطلاعات جامع در مورد سيستم الكتريكي ؛ آزمايشات عملكرد
سيستم الكتريكي ، ويژگي ها ................................................................................................................................................. 7
سيستم الكتريكي ، دستورالعمل هاي كاري............................................................................................................................. 7
سيستم الكتريكي ، توضيحات................................................................................................................................................. 10
برقراري ارتباط با گذرگاه هاي اطلاعاتي.............................................................................................................................. 12
گذرگاه كنترل 14 ..............................................................................................................................................CAN/J1939
گذرگاه اطلاعات 14 ........................................................................................................................................J1708/J1587
I-ECUواحد كنترل پانل )تجهيزات( ، توضيحات در مورد عملكرد........................................................................................ 15
ورودي ها و خروجي ها...................................................................................................................................................... 16
V -ECUواحد كنترل دستگاه ، توضيحات در مورد عملكرد................................................................................................... 17
ورودي ها و خروجي ها...................................................................................................................................................... 18
E-ECUواحد كنترل موتور ، توضيحات در مورد عملكرد...................................................................................................... 18
ورودي ها و خروجي ها...................................................................................................................................................... 20
واحد هاي كنترل ، نقش هاي نرم افزاري................................................................................................................................. 20
توضيح جدول ، نقش هاي نرم افزاري..................................................................................................................................... 22
فشار روغن موتور........................................................................................................................................................ 25
سطح سوخت........................................................................................................................................................ 26
درجه حرارت سوخت........................................................................................................................................................ 26
دستگاه هاي پمپ........................................................................................................................................................ 27
فشار فيلتر هوا........................................................................................................................................................ 27
درجه حرارت هواي ورودي................................................................................................................................................... 27
درجه حرارت هواي شارژ....................................................................................................................................................... 27
تقويت فشار........................................................................................................................................................ 28
فشار هوا) فشار كار و متريك...................(............................................................................................................................. 28
پيش گرمايش هواي ورودي................................................................................................................................................... 28
سطح مايع خنك كننده........................................................................................................................................................ 29
درجه حرارت سيال خنك كاري موتور.................................................................................................................................. 30
درجه حرارت سيال خنك كاري ، خروجي رادياتور............................................................................................................... 31
تنظيم پروانه ي خنك كاري .................................................................................................................................................. 32
فن سيستم خنك كاري دو طرفه............................................................................................................................................. 34
افزايش سرعت پروانه براي 37 ..............................................................................................................................................AC
پدال شتابدهنده )گاز(........................................................................................................................................................ 37
گاز دستي............................................................................................................................................................................ 38
افزايش دور موتور........................................................................................................................................................ 38
دور موتور 39 ........................................................................................................................................................V-ECU
دور موتور 40 ........................................................................................................................................................E-ECU
دور ميل بادامك........................................................................................................................................................ 40
خاموش كن موتور........................................................................................................................................................ 41
ولتاژ سيستم ........................................................................................................................................................ 41
تغذيه ي ولتاژ سنسورها........................................................................................................................................................ 41
41 ...................................................................................................................................E-ECU،I-ECU ،V-ECU تغذيه ولتاژ
درگير شدن موتور استارت..................................................................................................................................................... 42

4
نشانه ي نقص جدي در موتور................................................................................................................................................. 42
نمايش كدهاي خطا از 43 ..............................................................................................................................................E-ECU
برف پاك كن ناپيوسته كار.................................................................................................................................................... 43
پاك كردن شيشه در هنگام شستن شيشه و پس از آن.............................................................................................................. 44
مصرف سوخت...................................................................................................................................................................... 44
كاهش ارتباطات با كامپيوتر.................................................................................................................................................... 44
قطع ارتباط با كامپيوتر............................................................................................................................................................. 45
سرويس هاي دوره اي ........................................................................................................................................................ 45
سطح مايع شوينده......................................................................................................................................................... 45
درجه حرارت بيرون دستگاه .................................................................................................................................................. 46
48 ...................................................................................................................................................................................APSII
سرعت حركت رفت و برگشتي.............................................................................................................................................. 52
شعاع تاير)سايز تاير(............................................................................................................................................................... 52
محدوده ي سرعت ليور فرمان )52 ................................................................................................................................... (CDC
زنگ هشدار هنگام حركت به عقب........................................................................................................................................ 53
خاموش شدن موتور ) كاهش قدرت( ................................................................................................................................... 53
فشار روغن گيربكس............................................................................................................................................................. 53
درجه حرارت روغن گيربكس................................................................................................................................................ 54
فيلتر روغن گيربكس.............................................................................................................................................................. 54
سرعت توربين........................................................................................................................................................................ 55
بكسواد، گيربكس................................................................................................................................................................... 55
خلاص كن گيربكس............................................................................................................................................................. 55
سرعت بيش از حد ، گيربكس................................................................................................................................................ 56
كنترل دنده ............................................................................................................................................................................ 56
سلونوئيد تعويض دنده ........................................................................................................................................................... 59
سيگنال شنيداري تعويض دنده به دنده پائين تر) صداي بوق( .................................................................................................. 59
درجه حرارت روغن اكسل..................................................................................................................................................... 60
قفل ديفرانسيل........................................................................................................................................................................ 60
فشار ترمز................................................................................................................................................................................ 61
فشار خروجي ترمز.................................................................................................................................................................. 61
تأمين شارژفشار ترمز............................................................................................................................................................... 62
آزمايش ترمز.......................................................................................................................................................................... 63
ترمز پاركينگ........................................................................................................................................................................ 64
فرمان ثانويه............................................................................................................................................................................ 66
سطح روغن هيدروليك ......................................................................................................................................................... 67
درجه حرارت روغن هيدروليك............................................................................................................................................. 68
سيستم تعليق بوم)69 .......................................................................................................................................................... (BSS
روغنكاري مركزي................................................................................................................................................................. 70
31باتري
310كليات ، اطلاعات مشترك در مورد 313-311
باتري ، مشخصات فني ....................................................................................................................................................... 71
باتري ، وزن........................................................................................................................................................................ 71
باتري ،توضيحات................................................................................................................................................................ 71
باتري ،شارژ كردن.............................................................................................................................................................. 72
باتري ،شارژكردن............................................................................................................................................................... 73

5
32آلترناتور ؛ رگلاتور شارژ
320كليات ، اطلاعات مشترك 322-321
آلترناتور ، ويژگي ها......................................................................................................................................................... 75
آلترناتور ، توضيحات........................................................................................................................................................ 75
33سيستم استارت
331موتور استارت همراه با سلونوئيد
موتور استارت ، مشخصات فني........................................................................................................................................... 77
موتور استارت، توضيحات.................................................................................................................................................. 77
نمودار سيم كشي شماره 77 ..................................................................................................................................................3
333دستگاه پيش گرمايش الكتريكي هوا ، به همراه المنت
پيش گرمايش ، مشخصات فني .......................................................................................................................................... 78
پيش گرمايش ، توضيحات.................................................................................................................................................. 78
35روشنايي
350كليات، اطلاعات مشترك 351-356
روشنايي ، مشخصات فني.................................................................................................................................................... 79
روشنايي ، توضيحات.......................................................................................................................................................... 80
36ساير تحهيزات الكتريكي
364سوئيچ؛ كانكتور
كانكتور، موقعيت .............................................................................................................................................................. 81
كانكتور ،نمايش ................................................................................................................................................................ 88
367اجزاي استاندارد الكترونيكي
E-ECUواحد كنترل موتور ، تعويض كردن....................................................................................................................... 91
: I-ECUواحد كنترل پانل )تجهيزات( ، تعويض كردن...................................................................................................... 92
V-ECUواحد كنترل دستگاه ، تعويض كردن.................................................................................................................... 93
38لوازم اندازه گيري ؛ سنسور ؛ سيستم هشدار دهنده و سيستم اطلاعات
380كليات ، اطلاعات مشترك 383 -387
لوازم اندازه گيري............................................................................................................................................................... 95
صفحه كليد ، موقعيت......................................................................................................................................................... 95
387واحد هشدار دهنده / اطلاعات، نمايشگر
صفحه نمايش ، كليات............................................................................................................................................................ 96
پانل مياني لوازم اندازه گيري با چراغ هاي هشدار دهنده ......................................................................................................... 98
چراغ زرد رنگ هشدار دهنده مركزي................................................................................................................................. 98
چراغ قرمز رنگ هشدار دهنده مركزي................................................................................................................................ 98
بوق ) صدا يي كه هشدار دهنده مركزي را تقويت مي كند( ............................................................................................... 99
پانل نمايش و صفحه كليد ، كليات......................................................................................................................................... 100
پانل نمايش ........................................................................................................................................................................ 101
راه اندازي) تنظيمات( ........................................................................................................................................................ 101
پانل نمايش ، نمايش اوليه ...................................................................................................................................................... 103
پانل نمايش ، نمايش انجام كار................................................................................................................................................ 104
پانل نمايش ، تنظيمات............................................................................................................................................................ 105
راه اندازي........................................................................................................................................................................... 105
تنظيم ساعات كار موتور..................................................................................................................................................... 106
تنظيم تاريخ و زمان............................................................................................................................................................. 106
تنظيم فن سيستم خنك كاري معكوس پذير ...................................................................................................................... 107
پانل نمايش ، نمايش اطلاعات................................................................................................................................................. 107
صفحه نمايش اطلاعات، كليات ........................................................................................................................................ 107

6
موتور ................................................................................................................................................................................ 108
سيستم انتقال قدرت............................................................................................................................................................ 108
سيستم هاي هيدروليك....................................................................................................................................................... 108
اكسل ها / ترمز ها............................................................................................................................................................... 109
سيستم الكتريكي ................................................................................................................................................................ 109
ساير اطلاعات......................................................................................................................................................................... 112
واحد نمايش سرويس ، كليات............................................................................................................................................ 113
بررسي صفحات نمايش واحد نمايش سرويس........................................................................................................................ 114
واحد نمايش سرويس ،تنظيمات.......................................................................................................................................... 114
نمايش اوليه ....................................................................................................................................................................... 114
زبان و واحد ها .................................................................................................................................................................. 114
پروانه ي موتور................................................................................................................................................................... 114
تاير ها................................................................................................................................................................................. 114
مشخصات شناسايي 114 ...................................................................................................................................................ECU
تنظيم مجدد اطلاعات ثبت شده اي كه روي صفحه نمايش سرويس نشان داده مي شود. ..................................................... 115
كنترل اهرم منفرد................................................................................................................................................................ 116
گاز دستي............................................................................................................................................................................... 117
واحد نمايش سرويس ، موتور............................................................................................................................................. 117
موتور................................................................................................................................................................................. 117
سرعت ياب موتور.............................................................................................................................................................. 117
آزمايش فشار پروانه ي خنك كاري .................................................................................................................................. 117
آزمايش سطح صداي پروانه ي خنك كاري ...................................................................................................................... 117
ابزار مخصوص ،service displayولتاژ باتري سيستم الكتريكي ............................................................................................. 118
ابزار مخصوص ، service displayسيگنا لهاي ورودي كنترل الكتريكي 118 ..............................................................................1
ابزار مخصوص ، service displayسيگنا لهاي ورودي كنترل الكتريكي121 ...............................................................................2
ابزار مخصوص ، service displayسيگنا لهاي ورودي كنترل الكتريكي 122 ..............................................................................3
ابزار مخصوص ، service displayسيگنا لهاي خروجي كنترل الكتريكي 125 ............................................................................1
ابزار مخصوص ،service displayسيگنا لهاي خروجي كنترل الكتريكي 128 .............................................................................2
ابزار مخصوص ، service displayسنسور تغذيه الكتريكي..................................................................................................... 129
129 .......................................................................................................................... ، گيربكسservice display ابزار مخصوص
ابزار مخصوص ، service displayاكسل ها و ترمز ها............................................................................................................ 130
ابزار مخصوص ، service displayسيستم هاي هيدروليك ها ................................................................................................ 13

فهرست مطالب
30كليات
300اطلاعات جامع در مورد سيستم الكتريكي ؛ آزمايشات عملكرد
سيستم الكتريكي ، ويژگي ها ................................................................................................................................................. 7
سيستم الكتريكي ، دستورالعمل هاي كاري............................................................................................................................. 7
سيستم الكتريكي ، توضيحات................................................................................................................................................. 10
برقراري ارتباط با گذرگاه هاي اطلاعاتي.............................................................................................................................. 12
گذرگاه كنترل 14 ..............................................................................................................................................CAN/J1939
گذرگاه اطلاعات 14 ........................................................................................................................................J1708/J1587
I-ECUواحد كنترل پانل )تجهيزات( ، توضيحات در مورد عملكرد........................................................................................ 15
ورودي ها و خروجي ها...................................................................................................................................................... 16
V -ECUواحد كنترل دستگاه ، توضيحات در مورد عملكرد................................................................................................... 17
ورودي ها و خروجي ها...................................................................................................................................................... 18
E-ECUواحد كنترل موتور ، توضيحات در مورد عملكرد...................................................................................................... 18
ورودي ها و خروجي ها...................................................................................................................................................... 20
واحد هاي كنترل ، نقش هاي نرم افزاري................................................................................................................................. 20
توضيح جدول ، نقش هاي نرم افزاري..................................................................................................................................... 22
فشار روغن موتور........................................................................................................................................................ 25
سطح سوخت........................................................................................................................................................ 26
درجه حرارت سوخت........................................................................................................................................................ 26
دستگاه هاي پمپ........................................................................................................................................................ 27
فشار فيلتر هوا........................................................................................................................................................ 27
درجه حرارت هواي ورودي................................................................................................................................................... 27
درجه حرارت هواي شارژ....................................................................................................................................................... 27
تقويت فشار........................................................................................................................................................ 28
فشار هوا) فشار كار و متريك...................(............................................................................................................................. 28
پيش گرمايش هواي ورودي................................................................................................................................................... 28
سطح مايع خنك كننده........................................................................................................................................................ 29
درجه حرارت سيال خنك كاري موتور.................................................................................................................................. 30
درجه حرارت سيال خنك كاري ، خروجي رادياتور............................................................................................................... 31
تنظيم پروانه ي خنك كاري .................................................................................................................................................. 32
فن سيستم خنك كاري دو طرفه............................................................................................................................................. 34
افزايش سرعت پروانه براي 37 ..............................................................................................................................................AC
پدال شتابدهنده )گاز(........................................................................................................................................................ 37
گاز دستي............................................................................................................................................................................ 38
افزايش دور موتور........................................................................................................................................................ 38
دور موتور 39 ........................................................................................................................................................V-ECU
دور موتور 40 ........................................................................................................................................................E-ECU
دور ميل بادامك........................................................................................................................................................ 40
خاموش كن موتور........................................................................................................................................................ 41
ولتاژ سيستم ........................................................................................................................................................ 41
تغذيه ي ولتاژ سنسورها........................................................................................................................................................ 41
41 ...................................................................................................................................E-ECU،I-ECU ،V-ECU تغذيه ولتاژ
درگير شدن موتور استارت..................................................................................................................................................... 42

4
نشانه ي نقص جدي در موتور................................................................................................................................................. 42
نمايش كدهاي خطا از 43 ..............................................................................................................................................E-ECU
برف پاك كن ناپيوسته كار.................................................................................................................................................... 43
پاك كردن شيشه در هنگام شستن شيشه و پس از آن.............................................................................................................. 44
مصرف سوخت...................................................................................................................................................................... 44
كاهش ارتباطات با كامپيوتر.................................................................................................................................................... 44
قطع ارتباط با كامپيوتر............................................................................................................................................................. 45
سرويس هاي دوره اي ........................................................................................................................................................ 45
سطح مايع شوينده......................................................................................................................................................... 45
درجه حرارت بيرون دستگاه .................................................................................................................................................. 46
48 ...................................................................................................................................................................................APSII
سرعت حركت رفت و برگشتي.............................................................................................................................................. 52
شعاع تاير)سايز تاير(............................................................................................................................................................... 52
محدوده ي سرعت ليور فرمان )52 ................................................................................................................................... (CDC
زنگ هشدار هنگام حركت به عقب........................................................................................................................................ 53
خاموش شدن موتور ) كاهش قدرت( ................................................................................................................................... 53
فشار روغن گيربكس............................................................................................................................................................. 53
درجه حرارت روغن گيربكس................................................................................................................................................ 54
فيلتر روغن گيربكس.............................................................................................................................................................. 54
سرعت توربين........................................................................................................................................................................ 55
بكسواد، گيربكس................................................................................................................................................................... 55
خلاص كن گيربكس............................................................................................................................................................. 55
سرعت بيش از حد ، گيربكس................................................................................................................................................ 56
كنترل دنده ............................................................................................................................................................................ 56
سلونوئيد تعويض دنده ........................................................................................................................................................... 59
سيگنال شنيداري تعويض دنده به دنده پائين تر) صداي بوق( .................................................................................................. 59
درجه حرارت روغن اكسل..................................................................................................................................................... 60
قفل ديفرانسيل........................................................................................................................................................................ 60
فشار ترمز................................................................................................................................................................................ 61
فشار خروجي ترمز.................................................................................................................................................................. 61
تأمين شارژفشار ترمز............................................................................................................................................................... 62
آزمايش ترمز.......................................................................................................................................................................... 63
ترمز پاركينگ........................................................................................................................................................................ 64
فرمان ثانويه............................................................................................................................................................................ 66
سطح روغن هيدروليك ......................................................................................................................................................... 67
درجه حرارت روغن هيدروليك............................................................................................................................................. 68
سيستم تعليق بوم)69 .......................................................................................................................................................... (BSS
روغنكاري مركزي................................................................................................................................................................. 70
31باتري
310كليات ، اطلاعات مشترك در مورد 313-311
باتري ، مشخصات فني ....................................................................................................................................................... 71
باتري ، وزن........................................................................................................................................................................ 71
باتري ،توضيحات................................................................................................................................................................ 71
باتري ،شارژ كردن.............................................................................................................................................................. 72
باتري ،شارژكردن............................................................................................................................................................... 73

5
32آلترناتور ؛ رگلاتور شارژ
320كليات ، اطلاعات مشترك 322-321
آلترناتور ، ويژگي ها......................................................................................................................................................... 75
آلترناتور ، توضيحات........................................................................................................................................................ 75
33سيستم استارت
331موتور استارت همراه با سلونوئيد
موتور استارت ، مشخصات فني........................................................................................................................................... 77
موتور استارت، توضيحات.................................................................................................................................................. 77
نمودار سيم كشي شماره 77 ..................................................................................................................................................3
333دستگاه پيش گرمايش الكتريكي هوا ، به همراه المنت
پيش گرمايش ، مشخصات فني .......................................................................................................................................... 78
پيش گرمايش ، توضيحات.................................................................................................................................................. 78
35روشنايي
350كليات، اطلاعات مشترك 351-356
روشنايي ، مشخصات فني.................................................................................................................................................... 79
روشنايي ، توضيحات.......................................................................................................................................................... 80
36ساير تحهيزات الكتريكي
364سوئيچ؛ كانكتور
كانكتور، موقعيت .............................................................................................................................................................. 81
كانكتور ،نمايش ................................................................................................................................................................ 88
367اجزاي استاندارد الكترونيكي
E-ECUواحد كنترل موتور ، تعويض كردن....................................................................................................................... 91
: I-ECUواحد كنترل پانل )تجهيزات( ، تعويض كردن...................................................................................................... 92
V-ECUواحد كنترل دستگاه ، تعويض كردن.................................................................................................................... 93
38لوازم اندازه گيري ؛ سنسور ؛ سيستم هشدار دهنده و سيستم اطلاعات
380كليات ، اطلاعات مشترك 383 -387
لوازم اندازه گيري............................................................................................................................................................... 95
صفحه كليد ، موقعيت......................................................................................................................................................... 95
387واحد هشدار دهنده / اطلاعات، نمايشگر
صفحه نمايش ، كليات............................................................................................................................................................ 96
پانل مياني لوازم اندازه گيري با چراغ هاي هشدار دهنده ......................................................................................................... 98
چراغ زرد رنگ هشدار دهنده مركزي................................................................................................................................. 98
چراغ قرمز رنگ هشدار دهنده مركزي................................................................................................................................ 98
بوق ) صدا يي كه هشدار دهنده مركزي را تقويت مي كند( ............................................................................................... 99
پانل نمايش و صفحه كليد ، كليات......................................................................................................................................... 100
پانل نمايش ........................................................................................................................................................................ 101
راه اندازي) تنظيمات( ........................................................................................................................................................ 101
پانل نمايش ، نمايش اوليه ...................................................................................................................................................... 103
پانل نمايش ، نمايش انجام كار................................................................................................................................................ 104
پانل نمايش ، تنظيمات............................................................................................................................................................ 105
راه اندازي........................................................................................................................................................................... 105
تنظيم ساعات كار موتور..................................................................................................................................................... 106
تنظيم تاريخ و زمان............................................................................................................................................................. 106
تنظيم فن سيستم خنك كاري معكوس پذير ...................................................................................................................... 107
پانل نمايش ، نمايش اطلاعات................................................................................................................................................. 107
صفحه نمايش اطلاعات، كليات ........................................................................................................................................ 107

6
موتور ................................................................................................................................................................................ 108
سيستم انتقال قدرت............................................................................................................................................................ 108
سيستم هاي هيدروليك....................................................................................................................................................... 108
اكسل ها / ترمز ها............................................................................................................................................................... <


مجموعه گرافیکی 212 تمپلیت کاغذ تذهیب آماده تایپ در فتوشاپ و وردشناسه محصول: 759410
موجود

مجموعه گرافیکی 212 تمپلیت کاغذ تذهیب آماده تایپ در فتوشاپ و ورد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4400تومان

برچسب ها :

مجموعه گرافیکی 212 تمپلیت کاغذ تذهیب آماده تایپ در فتوشاپ و ورد

مجموعه گرافیکی 212 تمپلیت کاغذ تذهیب آماده تایپ در فتوشاپ و ورد

این مجموعه گرافیکی شامل 212 تمپلیت کاغذ تذهیب گلچین آماده تایپ در فتوشاپ و ورد

برای آفرادی است که آشنایی زیادی در word وphotoshop ندارند ، ولی علاقه مند

به ایجاد طرح های زیبا و جذاب گرافیکی همراه با فونت های زیبا با حداقل دانش فنی

هستند . این قالبها در زمینه های مختلف : فرهنگی ، مذهبی ، اداری ، عاشقانه ، کودکانه و ...قابل

کاربرد در ساخت تقدیرنامه ، حکم قهرمانی ، ایجاد متون مذهبی و تکالیف مدارس دانش آموزان هستند.

 


نرم افزار جامع و هوشمند اطلس - آموزش رانندگی-قوانین-سوالات آیین نامه 96-تعمیرات و شناخت خودرو و ...شناسه محصول: 544896
موجود

نرم افزار جامع و هوشمند اطلس - آموزش رانندگی-قوانین-سوالات آیین نامه 96-تعمیرات و شناخت خودرو و ...

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

نرم افزار جامع و هوشمند اطلس - آموزش رانندگی-قوانین-سوالات آیین نامه 96-تعمیرات و شناخت خودرو و ...

نرم افزار جامع و هوشمند اطلس - آموزش رانندگی-قوانین-سوالات آیین نامه 96-تعمیرات و شناخت خودرو و ...

نرم افزار جامع آمورش رانندگی اطلس همانند یک مربی واقعی ، رانندگی و قوانین ،اشتباهات ،روشهای صحیح ، معرفی علایم و تابلوها و.... را با رابط کاربری آسان به افرادی که قصد گرفتن گواهینامه دارند بصورت سخنگوی فارسی و گفتگوی دوطرفه و نیز متن راهنما آموزش میدهد. و شما در یک محیط انیمیشن به صورت شبیه سازی شده به رانندگی می پردازید، به اشتباهات خود پی برده و تمرین میکنید. موضوعات موجود در این پکیج نرم افزاری عبارتند از:

محتویات ویدیویی شامل :

*آشنایی و نحوه استفاده از اتومبیل *هوشیاری *هدایت و کنترل وسایل نقلیه *برخورد و واکنش *آگاهی از خطرات *رانندگان و عابرین *مقررات راه و آزادراه *علایم و تابلوها *تصادف و واکنش صحیح *نحوه بارگیری وسایل نقلیه *آلودگی های زیست محیطی *آموزش تعویض دنده و پدالها *آموزش تنظیمات و نگهداری از خودرو * و.....

محتویات متنی-تصویری شامل :

آیین نامه * امتحانات * 240 سوال تستی *سوالات طلایی (همه آنها در امتحان وجود دارد) *150 سوال علایم و راهنماها *سوالات تشریحی *کتابهای مشهور روشهای تست زنی و روانشناسی آزمون *نکات مهم آزمون شهری *دفترچه راهمای انواع ماشین

مدارک لازم اخذ گواهینامه *لیست آموزشگاههای کشور *مراکز تعویض پلاک *مراکز پلیس +10 و ......


دانلودمجموعه کامل سوالات آیین نامه راهنمایی-رانندگیشناسه محصول: 544869
موجود

دانلودمجموعه کامل سوالات آیین نامه راهنمایی-رانندگی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

دانلودمجموعه کامل سوالات آیین نامه راهنمایی-رانندگی

دانلودمجموعه کامل سوالات آیین نامه راهنمایی-رانندگی

 

دانلودمجموعه کامل سوالات آیین نامه راهنمایی-رانندگی شامل :

آیین نامه * امتحانات * 240 سوال تستی *سوالات طلایی (همه آنها در امتحان وجود دارد) *150 سوال علایم و راهنماها *سوالات تشریحی *کتابهای مشهور روشهای تست زنی و روانشناسی آزمون *نکات مهم آزمون شهری *دفترچه راهنمای انواع ماشین *آموزش رانندگی در شهر و جاده *آموزش کار با کلاچ و دنده و ....

 


آموزش تاتو - زدن خط، سایه ، نقطه و نکات تکنیکی -بخش اول(تهیه شده توسط اطلس دانلود)شناسه محصول: 544057
موجود

آموزش تاتو - زدن خط، سایه ، نقطه و نکات تکنیکی -بخش اول(تهیه شده توسط اطلس دانلود)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

آموزش تاتو - زدن خط، سایه ، نقطه و نکات تکنیکی -بخش اول(تهیه شده توسط اطلس دانلود)

آموزش تاتو - زدن خط، سایه ، نقطه و نکات تکنیکی -بخش اول(تهیه شده توسط اطلس دانلود)

آموزش تاتو - زدن خط، سایه ، نقطه و نکات تکنیکی -بخش اول(تهیه شده توسط اطلس دانلود)

در این آموزش ویدیویی بصورت تصویری ، با کیفیت بالا و از فاصله نزدیک مراحل کار نمایش داده شده است.

در بخشهایی ازاین ویدیو شما میتوانید حرکت دستگاه گان و نیز سرعت حرکت سوزنهای مخصوص خط یا سایه را با سرعت 5 تا 30 برابر آهسته ترو بصورت کلوزآپ مشاهده کنید.


آموزش تاتو - زدن سایه برای افراد مبتدیشناسه محصول: 544059
موجود

آموزش تاتو - زدن سایه برای افراد مبتدی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

آموزش تاتو - زدن سایه برای افراد مبتدی

آموزش تاتو - زدن سایه برای افراد مبتدی

آموزش تاتو - زدن سایه برای افراد مبتدی

در این آموزش ویدیویی بصورت تصویری ، با کیفیت بالا و از فاصله نزدیک مراحل کار نمایش داده شده است

 


آموزش تاتو- هاشور ابروشناسه محصول: 544060
موجود

آموزش تاتو- هاشور ابرو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

آموزش تاتو- هاشور ابرو

آموزش تاتو- هاشور ابرو

آموزش تاتو - هاشور ابرو

در این آموزش ویدیویی بصورت تصویری ، با کیفیت بالا و از فاصله نزدیک مراحل کار نمایش داده شده است


مجموعه 111 طرح توجیهیشناسه محصول: 543123
موجود

مجموعه 111 طرح توجیهی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

مجموعه 111 طرح توجیهی

مجموعه 111 طرح توجیهی

مجموعه 111 طرح توجیهی (شامل 111 فایل pdf-تعداد صفحات هر فایل: بین15 تا 20)

محتویات این مجموعه ارزشمند شامل : صنایع تولیدی ، صنایع دستی ، تولیدات کشاورزی و دامی ،صنایع بازیافت ، بسته بندی و پخش مواد غذایی ، صنایع پزشکی و درمانی ، تولیدات خانگی ، طرحهای زودبازده با میزان سرمایه های مختلف از یک تا 100 میلیون تومان می باشد.

این مجموعه که از میان صدها طرح گوناگون، کارشناسی و برگزیده شده است ، بر روی اینترنت بعضا به قیمتهای بسیار بالایی به فروش میرسد .سایت اطلس این مجموعه ارزشمند و کم نظیر را با قیمت مناسب که قطعا پس از خرید به آن پی خواهید برد، به شما هموطنان گرامی تقدیم می نماید. امید است رضایت شما مهربانان را جلب نماید.

با سپاس از اعتماد همیشگی شما

 

 


مجموعه بینظیر 1600 طرح آماده کارت ویزیتشناسه محصول: 539639
موجود

مجموعه بینظیر 1600 طرح آماده کارت ویزیت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

مجموعه بینظیر 1600 طرح آماده کارت ویزیت

مجموعه بینظیر 1600 طرح آماده کارت ویزیت

مجموعه بینظیر 1600 طرح آماده کارت ویزیت 

این مجموعه که شاهد آن هستید شامل 1600 طرح و پس زمینه کارت ویزیت های تجاری با فرمت jpg,eps می باشد. طراحان و گرافیست های خوش ذوق و خلاق می توانید از این پک جدید در معرفی محصولات و خدمات شرکت و موسسات تجاری استفاده کنند.


آموزش مبانی زدن خط و سایه تاتو با حرکت آهسته بخش دومشناسه محصول: 539256
موجود

آموزش مبانی زدن خط و سایه تاتو با حرکت آهسته بخش دوم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

آموزش مبانی زدن خط و سایه تاتو با حرکت آهسته بخش دوم

آموزش مبانی زدن خط و سایه تاتو با حرکت آهسته بخش دوم

آموزش مبانی زدن خط و سایه تاتو با حرکت آهسته بخش دوم

 

تاتو یـا همـان خـالـکـوبی قدمتی بیش از ۴۰۰۰ هزار سال 2042
دارد. خـالکـوبـی در فـرهنـگـهـای مـخـتلف معنی و مفهوم
متفاوت و مخصوص به خود را دارد.

۱- خـالـکوبی می تواند بعنوان آرایش دایم بکار برده شود مانند تاتو ابرو.

۲- خالکوبی میتواند بعنوان تشخیص هویت و نشانگر پایگاه اجتماعی فرد بکار رود مثلا رومیان باستان برده ها و تبهکاران را برای شناسایی خالکوبی میکردند.

۳- بعنوان مناسک گذر یعنی هنگامی که فرد از یک مقطع زندگی وارد دوره تازه ای در زندگی میگردد (مانند بلوغ جنسی و ازدواج کردن) در برخی از فرهنگها مانند مردمان جزیره هاییتی اقدام به خالکوبی افراد میکنند.

۴- بعنوان تزیین.
2043
۵- برای برخی افراد تاتو تعیین کننده هویت آنها است.

تاتو و خالکوبی چگونه انجام میگیرد؟

تاتو توسط تزریق جوهر به زیر پوست صورت میگیرد.تزریق توسط یک سوزن که به یک ابزار مخصوص متصل می باشد انـجـام می گیرد. این ابزار سوزن را ۳۰۰۰ -۵۰ بار در دقیقه به سـمـت بـالا و پـایــین مرتعش کرده و جوهر را تا عمق ۱ مـیلی متر بدرون پوست تزریق میکند. جوهر را در خارجی تریـن لایه پـوست یـا هــمان اپیدرم تزریق نمیکنند زیرا این لایه از پوست مرتبا در حال ریزش و جایگزینی می بـاشـد. بنابراین تاتو را نمیتواند به مدت طولانی حفظ کند. جــوهر در لایه میانی پوست یا درم تزریق میگردد که سلولهای ثابتی داشته و باعث میگردد تاتو برای همیشه دست نخورده باقی بماند.


آموزش ساخت جوهر تاتوشناسه محصول: 539257
موجود

آموزش ساخت جوهر تاتو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

آموزش ساخت جوهر تاتو

آموزش ساخت جوهر تاتو

آموزش ساخت جوهر تاتو

امروزه یکی از مشکلات بازار ایران عدم وجو محصولات اوریجینال و اصلی است.

که بسیاری از شغلها وهنرها را تحت تاثیر خود قرار داده است که یکی از معضلات تاتوکاران حتی حرفه ای نیز شامل این مشکل است.

در این کلیپ اموزشی ما ساخت جوهر تقریبا در حد اصلی را به شما اموزش داده و براحتی می توانید آنرا در منزل و با امکانات کم و ارزانتر از بازار تهیه فرمایید.

 

 

 


مبانی ابتدایی تاتو به زبان فارسیشناسه محصول: 539258
موجود

مبانی ابتدایی تاتو به زبان فارسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

مبانی ابتدایی تاتو به زبان فارسی

مبانی ابتدایی  تاتو به زبان فارسی

مبانی ابتدایی تاتو با شرح فارسی شامل : اموزش و معرفی دستگاه و وسایل تاتو مانند انواع سوزنها،پلاکها،رنگها،روش چسباتدن طرح خام،اجرای طرح روی بدن، تنظیم ولتاژ و سرعت سوزن گان و ......

 

تاتو یـا همـان خـالـکـوبی قدمتی بیش از ۴۰۰۰ هزار سال 2042
دارد. خـالکـوبـی در فـرهنـگـهـای مـخـتلف معنی و مفهوم
متفاوت و مخصوص به خود را دارد.

۱- خـالـکوبی می تواند بعنوان آرایش دایم بکار برده شود مانند تاتو ابرو.

۲- خالکوبی میتواند بعنوان تشخیص هویت و نشانگر پایگاه اجتماعی فرد بکار رود مثلا رومیان باستان برده ها و تبهکاران را برای شناسایی خالکوبی میکردند.

۳- بعنوان مناسک گذر یعنی هنگامی که فرد از یک مقطع زندگی وارد دوره تازه ای در زندگی میگردد (مانند بلوغ جنسی و ازدواج کردن) در برخی از فرهنگها مانند مردمان جزیره هاییتی اقدام به خالکوبی افراد میکنند.

۴- بعنوان تزیین.
2043
۵- برای برخی افراد تاتو تعیین کننده هویت آنها است.

تاتو و خالکوبی چگونه انجام میگیرد؟

تاتو توسط تزریق جوهر به زیر پوست صورت میگیرد.تزریق توسط یک سوزن که به یک ابزار مخصوص متصل می باشد انـجـام می گیرد. این ابزار سوزن را ۳۰۰۰ -۵۰ بار در دقیقه به سـمـت بـالا و پـایــین مرتعش کرده و جوهر را تا عمق ۱ مـیلی متر بدرون پوست تزریق میکند. جوهر را در خارجی تریـن لایه پـوست یـا هــمان اپیدرم تزریق نمیکنند زیرا این لایه از پوست مرتبا در حال ریزش و جایگزینی می بـاشـد. بنابراین تاتو را نمیتواند به مدت طولانی حفظ کند. جــوهر در لایه میانی پوست یا درم تزریق میگردد که سلولهای ثابتی داشته و باعث میگردد تاتو برای همیشه دست نخورده باقی بماند.


Analysing value added as an indicator of intellectual capitalشناسه محصول: 539136
موجود

Analysing value added as an indicator of intellectual capital

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 36000تومان

برچسب ها :

Analysing value added as an indicator of intellectual capital

Analysing value added as an indicator of intellectual capital

مقاله انگلیسی : 22 صفحه pdf              ترجمه فارسی : 24 صفحه word

نام مقاله :Analysing value added as an indicator of intellectual capital

and its consequences on company performance

مترجم : فربد محبی

مولفان  :Daniel Ze ´ghal and Anis Maaloul

بخشی از مقاله و ترجمه :

تجزیه و تحلیل  ارزش افزوده ، بعنوان شاخصی برای سرمایه های فکری و تاثیرات آن بر روی کارایی شرکت 

هدف: هدف این  مقاله اینست که به تجزیه و تحلیل نقش ارزش افزوده va بعنوان شاخص سرمایه فکری ic و تاثیر آن بر عملکرد شرکت در بازارهای  اقتصادی ، مالی و سهام بپردازد.

طرح /روش/رویکرد: روش ضریب ارزش افزوده فکری  روشی است که در 300 شرکت موجود در بریتانیا که به سر گروه : صنایع با تکنولوژی بالا ، سنتی و خدمات تقسیم  می شود ، استفاده می گردد. داده های که نیاز به محاسبه از روش vaic دارد، از طریق صفحه رتبه بندی ارزش افزوده ، که توسط وزارت تجارت و صنعت DTI انگلستان مهیا شده است ، بدست می آید. تجزیه و تحلیل تجربی انجام شده با استفاده از آنالیز چند مجهولی به روشهای خطی و رابطه ای صورت می گیرد.

یافته ها: نتایج  نشان میدهد که IC( سرمایه فکری )دارای اثرات مثبت بر اقتصاد و عملکرد مالی شرکت دارد. با این حال ارتباط میان IC و عملکرد بازار بورس فقط برای صنایع با تکنولوژی بالا قابل توجه است.

هم چنین نشان میدهند نتایح که: سرمایه بکار گرفته شده ، تاثیر تعیین کننده ای بر

عملکرد بازار مالی و سهام می گذارد. گر چه این تاثیر ، بر عملکرد اقتصادی باز خورد منفی دارد.

مفهوم عملی: روش (VAIC) می تواند یک ابزار مهم برای بسیاری از تصمیم گیرندگان ، جهت ادغام IC در فرآیند تصمیم گیری انها باشد.

اصالت/ ارزش: این اولین تحقیقی است که داده ها در VA به تاگی محاسبه و توسط DTI بریتانیا  در " صفحه رتبه بندی ارزش افزوده " منتشر شده است . این مقاله بنابر  داده های وزارتی تنظیم شده است.

 

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to analyse the role of value added (VA) as an indicator of
intellectual capital (IC), and its impact on the firm’s economic, financial and stock market performance.
Design/methodology/approach – The value added intellectual coefficient (VAICe) method is
used on 300 UK companies divided into three groups of industries: high-tech, traditional and services.
Data require to calculate VAICe method are obtained from the “Value Added Scoreboard” provided
by the UK Department of Trade and Industry (DTI). Empirical analysis is conducted using correlation
and linear multiple regression analysis.
Findings – The results show that companies’ IC has a positive impact on economic and financial
performance. However, the association between IC and stock market performance is only significant
for high-tech industries. The results also indicate that capital employed remains a major determinant
of financial and stock market performance although it has a negative impact on economic
performance.
Practical implications – The VAICe method could be an important tool for many decision makers
to integrate IC in their decision process.
Originality/value – This is the first research which has used the data on VA recently calculated and
published by the UK DTI in the “Value Added Scoreboard”. This paper constitutes therefore a kind of
validation of the ministry data.
Keywords Intellectual capital, Value added, Company performance, United Kingdom
Paper type Research paper

 

جهت ترجمه متون تخصصی خود با کیفیت بالا ، میتوانید از طریق پشتیبانی زنده تماس بگیرید. با سپاس- فربد محبی


پکیج مجموعه آزمایش های مکانیک سیالاتشناسه محصول: 537765
موجود

پکیج مجموعه آزمایش های مکانیک سیالات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4300تومان

برچسب ها :

پکیج مجموعه آزمایش های مکانیک سیالات

پکیج مجموعه آزمایش های مکانیک سیالات

 

مجموعه آزمایش های مکانیک سیالات(تعداد صفحه:60 - فرمت :word - تعداد آزمایش : 13)

 

آزمایش اول :تحقیق در رابطه برنولی

آزمایش دوم: دستگاه اصطکاک در لوله ها

آزمایش سوم: افت ها در سيستم  لوله كشي

آزمایش چهارم:كاليبراسيون فشارسنج

آزمایش پنجم:  نيروهای وارد بر يک جسم غوطه ور در مايع ساکن

آزمایش ششم :به هم پیوستن پمپ ها سری و موازی

آزمایش هفتم : رینولدز

آزمایش هشتم :جریان های گردابی

آزمایش نهم :تونل باد

آزمایش دهم :برخورد جت آب به اجسام

آزمایش یازدهم :اندازه گیری دبی در لوله ها

آزمایش دوازدهم: کاویتاسیون

آزمايش سیزدهم: پمپ گريز از مركز


مجموعه گلچین 212 قاب عکس مجازی با کیفیت در فرمتهای رایج - جدیدشناسه محصول: 534327
موجود

مجموعه گلچین 212 قاب عکس مجازی با کیفیت در فرمتهای رایج - جدید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

مجموعه گلچین 212 قاب عکس مجازی با کیفیت در فرمتهای رایج - جدید

مجموعه گلچین 212 قاب عکس مجازی با کیفیت در فرمتهای رایج - جدید

مجموعه گلچین 212 قاب عکس مجازی با کیفیت در فرمتهای رایج - جدید

مناسب برای نگهداری وافزایش جذالبت عکس هایی که با آنها خاطره دارید و اهمیت خاصی برایتان دارد این مجموعه برای اولین بار در ایران عرضه میشود . جهت دانلود این پکیج جالب و جدید!! ، لطفا به ادامه مطلب بروید ......


جزوه مدارهای الکتریکی 1و2 رشته مهندسی الکترونیک -سال96شناسه محصول: 529070
موجود

جزوه مدارهای الکتریکی 1و2 رشته مهندسی الکترونیک -سال96

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

جزوه مدارهای الکتریکی 1و2 رشته مهندسی الکترونیک -سال96

جزوه مدارهای الکتریکی 1و2 رشته مهندسی الکترونیک -سال96

جزوه مدارهای الکتریکی 1و2 رشته مهندسی الکترونیک - سال 96

مدارهای الکتریکی 1 شامل یک جزوه 110 صفحه ای با فرمت pdf

مدارهای الکتریکی 2 شامل یک جزوه  58 صفحه ای-یک جزوه 62 صفحه ای و یک جزوه 54 صفحه ای


دانلود پروژه آماده افترافکت Creative Corporate Video Packageشناسه محصول: 492496
موجود

دانلود پروژه آماده افترافکت Creative Corporate Video Package

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

دانلود پروژه آماده افترافکت Creative Corporate Video Package

دانلود پروژه آماده افترافکت Creative Corporate Video Package

دانلود پروژه آماده افترافکت Creative Corporate Video Package

دانلود پروژه آماده افترافکت Creative Corporate Video Package 

دانلود 5 طرح لایه باز ماکاپ تلفن همراه گلکسی اس 9شناسه محصول: 488691
موجود

دانلود 5 طرح لایه باز ماکاپ تلفن همراه گلکسی اس 9

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود 5 طرح لایه باز ماکاپ تلفن همراه گلکسی اس 9

دانلود 5 طرح لایه باز ماکاپ تلفن همراه گلکسی اس 9

دانلود 5 طرح لایه باز ماکاپ تلفن همراه گلکسی اس 9

دانلود قالب لایه باز پوستر علمی بنفش رنگشناسه محصول: 487033
موجود

دانلود قالب لایه باز پوستر علمی بنفش رنگ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

دانلود قالب لایه باز پوستر علمی بنفش رنگ

 دانلود قالب لایه باز پوستر علمی بنفش رنگ

دانلود قالب لایه باز پوستر علمی بنفش رنگ

دانلود قالب لایه باز پوستر علمی بنفش رنگ

دراین پست از برای شما کاربران گرامی یک پوستر لایه باز زیبا را آماده سازی کرده ایم که برای طراحی تصاویر مربوط به علم طراحی جلد کتاب، مجلات، شیمیایی و... کاربردی است، در ادامه با لینک مستقیم دانلود نمایید.

پوستر لایه باز ایرانی منطبق بر تمامی معیار های طراحیهای داخلی برای شما با موضوع شی سه بعدی بنفش رنگ آماده شده است که براحتی با جای گذاری تصاویر و متن های خود می توانید از آن استفاده نمایید.

موارد استفاده از این پوستر یا تراکت علاوه بر طراحی جلد جزوه و کتاب های آموزشی می تواند برای برگزاری همایش های آموزشی یا کلاس های فوق برنامه، مجلات، معرفی تحقیق های دارویی، مواد شیمایی، همچنین ساخت صفحات سه بعدی، تصاویر علمی و... نیز با موضوع این طرح باشد.

 مجموعه بی نظیری از پی اس دی ها را در اختیار شما قرار میدهد تا با استفاده از آن بتوانید طرح های تبلیغاتی و گرافیکی خود را با کیفیتی بهتر و در زمان کمتر اجرا کنید.

یکی از نکات مثبت این فایل لایه باز طراحی منطبق بر استاندارد های طراحی ایرانی می باشد که با توجه به اینکه ما نیز در ایران زندگی می کنیم قطعا بر روی ذهن مخاطب تاثیر مثبتی خواهد داشت.

 

با سپاس از همراهی همیشگی شما در ادامه با دیدن ویزگی ها و با لینک مستقیم دانلود نمایید.

ویژگی های طرح:

  • طرح کاملا ایرانی و زیبا
  • پسوند: PSD
  • دارای پیشنمایش طرح در فایل دانلودی
  • امکان درج نوشته فارسی
  • سازگار با تمامی نسخه های برنامه Photoshop
  • ۱۰۰٪ تست شده و سالم از نظر ویروس و قابلیت extract شدن

راهنمای استفاده :

پس از دانلود فایل با یکی از برنامه های فشرده سازی (WinRAR, WinZIP و...) از حالت فشرده خارج نمایید، و در برنامه مورد نظر اجرا کنید.

لازم به ذکر است تمامی فایل ها تست شده است.

همچنین اگر در دریافت و دانلود فایل ها با مشکل مواجه شدید و یا اینکه لینک دانلودی خراب است از طریق دکمه ارسال گزارش آن را به مدیر سایت اطلاع دهید.

 


1
logo-samandehi